New Transactions

Aug 19

Tom Koehler, SP

Traded to Toronto (TOR) from Miami (MIA) for Osman Gutierrez